Reformok

 

James Chandler Reform Novialja1

James Chandler által készített Reform Novial szintén a '90-es évek végén létrehozott projekt volt a novial felélesztésére és felfrissítésére. Nyelvtanilag az egyik legjobban kidolgozott rendszer volt, de sajnos a szókincs felülvizsgálata már nem teljes, csak az A-val kezdődő szavakból, illetve a kapcsolódó módosításokról készült lista. Ez a projekt is az 1928-as és 1930-as nyelvállapotot tekinti alapnak. Jelenleg ez is alvó projektnek tűnik...

A mű a következő változásokat hozta az N28/N30-hoz képest:

 1. A projekt felvette a z betűt az ábécébe, ezzel együtt a szókincsben is megváltoztatta azokat a szavakat, amelyek a forrásnyelvek többségében eredetileg z-vel íródnak, illetve a forrásnyelvek többségében a kisejtés [z], pl.: *sonezone, *amusaamuza. Ugyanakkor a meg nem változott szavakban az s kiejtése mindig [s].
 2. Hasonlóan bekerült az ábécébe a ritkán használt w betű is, kiejtése [w] lett, pl.: *vestwest (ezzel egyben megszüntetve a hasonlóságot a veste ‘ruha’ szótól). Ezzel együtt a qu kiejtése is [kw]-re változott, alternatív kiejtésnek megtartva a [kv]-t.
 3. Alternatívaként bekerült az ábécébe a c betű, [s] kiejtéssel. Ezen túl c-vel is írhatók azok a szavak, ahol a forrásnyelvek többsége c-vel íródik, és a kiejtés is [s], vagy hasonló hang, tehát a [k]-nak ejtett formák továbbra is k-val írandók: sent / cent, sink / cink, de továbbra is kafe.
 4. Lépések történtek az sh eltörlésére, de mivel nagy szóanyagot érintene a dolog, ezért csak néhány szó lett módosítva, illetve lecserélve (a / jel alternatív írásmódot jelent): *akushaakucha; *fushabakla; galoshe / galoche; kusha / kucha, mushe / muche; *shutrevolee; shakale / chakale; *shalechale; shalme / chalme; shalote / chalote; *shalupelanche; *shakteputee v. pose; *sharketiburone v. squale; *shildeskude; *shipenave; *shirmeabrige; *shovapusha; *shu(e)sapate; *shultreshuldre v. spale; marshale / marchale; *marshepantane.
 5. A t betűt s re cserélte a projekt olyan helyeken, ahol az angol és francia forrásnyelvben is c-t írnak, pl.: *sientiesiensie.
 6. A PN-ból át lett véve a szóvégi -ee-re vonatkozó hangsúlyszabály-változás, vagyis a végződés első -e-je a hangsúlyos, pl.: idee.
 7. A határozói képzők nem változtatják meg a szó eredeti hangsúlyát (pl. -m).
 8. A N30-ban bevezetett főnévi *-u végződés megszűnt, a főnevek végződése -e, illetve -um (absztrakt főnevek) lehet. Egyes esetekben az -e a N30-as -u végződéshez tapad: manumanue.
 9. Ha a főnév meghatározott nemmel rendelkezik, akkor a képzők az -o, -a végződések helyére kerülnek: viroviral, matramatreta. (Ez nem változás, csak pontosítás.)
 10. Megszűnt a főnevek tárgyas ragozása, melyet az -m végződés jelölt. Ehelyett a helyes szórend alkalmazandó (alany – állítmány – tárgy).
 11. Az *-eso végződés helyett mindenhol az -(i)tate végződés használandó, a felesleges kettősség megszüntetése miatt.
 12. A *-man utóképző -maner-re lett cserélve.
 13. A *bo- előképzőt a mari- helyettesíti (ez átvétel a N98-as projekttől).
 14. A *chak- előképző kad-ra cserélendő: kadi viro, kade/kado/kada, kadum. Megjegyzendő, hogy N30-ban a chake a shake ‘sakk’ alternatív formája.
 15. A nem szabályosan, -e-re végződő főnévi utóképzők megváltoztak, és immár -e-re végzőnek: *-iloile; *-ia-ie; *-aro-are. Ugyanakkor az országnevekben megmarad az -ia végződés, pl. Francia.
 16. A következő képzők kismértékben megváltoztak: *-torie-(t)orie; *-ivi-(t)ivi; -ure → *-(t)ure.
 17. Az -ie végű szavaknál az -i- nem eshet ki szóképzés során: siensiesiensiiste és nem *siensiste; harmonieharmoniiza és nem *harmoniza.
 18. Az -er végű határozók nem rövidülhetnek le. Ezzel együtt néhány határozó megváltozott, pl.: *konterkontre.
 19. A birtoklást jelölő *-(e)n végződés megszűnt, helyette a de elöljárós szerkezet használandó, pl.: *li doktorende li doktore. Ezzel egyrészt közeledik a nyelv az újlatin családhoz, valamint megszűnik a birtokos szerkezet kettős képzésének lehetősége. A birtokos névmások képzése nem változik (men, vusen stb.), de alternatív formaként használható az -(e)n végződés helyett az -i is: vusi.
 20. A *nus névmás nos-ra cserélődik, ezzel jobban meg lehet különböztetni a vus névmástól és ez az alak az újlatin alapnyelvekhez is közelebb van.
 21. A *dis- ‘ez’ tő helyett az ist- használandó.
 22. Lecserélésre került a *mutu ‘egymás-’ kölcsönös névmás az unaltres szóra.
 23. A felesleges kettősség megszüntetése miatt a határozói *-u végződés helyett -im használandó.
 24. Számneveknél a tízesek képzésére szolgáló *-anti képző -enti-re változott.
 25. Egyes igék végződése -a-ra változott: *aspekteaspekta, *ateneatena, *kursekursa, *promisepromisa, *sepultesepulta / entera.
 26. A jövő időt jelző *sal és *ve segédszavak va (múlt ideje: vad) szócskára lettek cserélve.
 27. Múlt idő képzésére a felesleges kettősség megszüntetése miatt a *did segédszó megszűnt, ezentúl csak az -(e)d végződés használható.
 28. A feltételes mód képzésére négy igénél használt *-ud végződés megszűnik. Ezzel együtt a feltételes mód segédszava, a *vud is vel-re változik (ez utóbbi még nincs hivatalosan elfogadva).
 29. Az igéből képzett melléknevek utóképzője az -nti. Ebből tovább képezhetünk főnevet, ennek képzője az -nsie lesz. Így a teljes képzési sor így alakul: preferapreferantipreferansiepreferansial...
 30. Új kifejezés: plez ‘kérem’ (angol: please).
 31. A *fika szó megszűnt, helyette főnévi igenevek előtt a kausa vagy forsa, más esetben a renda használandó.
 32. A *klok időjelző szó helyett a hor használandó, ez nemzetközileg jobban ismert. Példák: Qui hor es? / Es du hor e duime. / Es tri hor e quarime. / Es un hor sinkenti.
 33. A *dar ‘ott’ der-re (angol there) változik.

Egyelőre tervezett, még nem eldöntött változások:

 1. A számsor a következőképpen változik: 0 zero, 1 un, 2 du, 3 tri, 4 quar, 5 sink/cink, 6 seis, 7 set, 8 ok, 9 nov, 10 dek. Ezzel együtt a *novi ‘új’ nuovi-ra cserélődik.
 2. A főnévi igenevet a *tu előtétszó helyett az -r (-u után -er) végződés jelölné. Segédigék és hasonló szavak mellett az ige e végződés nélkül áll.
 3. A főnévi -e végződés elhagyásával lehetne határozói szerkezeteket képezni, pl.: omnitem(p), ti anu stb.
 4. Szükséges lehet megváltoztatni az -aro, -ari, -arie utóképzőket, mert nagyon hasonlóak egymáshoz, és zavart okozhatnak.
 5. Át kell nézni az összes -e/-o/-a végű főnevet, lehet-e, illetve kell-e köztük bárminemű változást ejteni.

A fenti nyelvtani változtatásokon kívül az A-val kezdődő szavak felülvizsgálata megtörtént, számos változtatás javaslatával, valamint néhány példaszöveg is készült, szintén szókincsbeli változások bemutatására. Mivel a projekt 1998 után nem működött tovább, több változás nem került nyilvánosságra.


Lábjegyzetek

1 Sajnos az eredeti internetes forrás időközben megszűnt, de a Brown Egyetem levelezési listáján rá lehet keresni a projekt anyagára: < http://listserv.brown.edu/ >.