Reformok

 

A Novial '98 projekt1

A Novial '98 projekt azért jött létre, hogy újból életre keltse és továbbfejlessze (ahol úgy érzi, hogy szükséges) a novial nyelvet. Céljuk, hogy a lehető legközelebb maradjanak Jespersen nyelvéhez, ahogy azt az Egy nemzetközi nyelv és Novial Lexike c. műveiben leírt2, de a problémás és nehézkes pontokon javítson rajta, bővítse a szótárát és végül világszerte terjessze azt, mint egy nemzetközi nyelvet. Az 1928-as és 1930-as nyelvállapotot tekintik munkájuk alapjának.

A projekt a '90-es évek végén tevékenykedett, vezetője Don Blaheta volt, jelenleg alvó projektnek tűnik...

Nyelvtani változások

Jespersen eredeti novialjához képest a következő változásokat vezette be a projekt:

 1. A kiejtésben a projekt meghatározta, hogy minden betűnek vagy betűkapcsolatnak (ch, qu, sh) van egy vagy több “ideális kiejtése”, nulla vagy több “helyzeti variánsa” és nulla vagy több “elfogadott alternatív kiejtése”. Ha több “ideális kiejtése” van egy betűnek, mindegyik korlátozás nélkül használható. Ilyen pl. a j kiejtése, ami lehet [ʒ] vagy [ʤ] is. A “helyzeti variáns” csak bizonyos esetekben ejthető más hanggal, ilyen pl. az n betű, mely g, k, q, x előtt [ŋ], míg más helyzetben [n]. Ezek a kiejtési variánsok nem cserélhetőek fel egymással. Végül az utolsó eset, az “elfogadott alternatíva”, ami nem számít helyesnek, de jobb elfogadni, mint egy nem elfogadott alternatívát. Ilyen az x betű, melynek helyes kiejtése [ks], de elfogadott a [gz] ejtésforma is (míg pl. az [s] nem). Hasonlóan, a h kiejtése a szabályos [h] helyett elfogadható [x] kiejtéssel is, ha olyan nyelv beszélője használja, akinek nyelvében nincs meg a megfelelő hang (spanyolok, szlávok stb.).
 2. Felvették a w-t az ábécébe, de korlátozott számú szóbázissal, kiejtése nem került meghatározásra.
 3. Felvették a z-t az ábécébe, kiejtése megfelel az az angol vagy magyar z kiejtésének [z]. Ezzel egy időben számos eddig s-sel írt szó z-vel írandó, pl. *serozero, egyúttal felvételre került néhány, már eleve z-vel írt szó is a szókincsbe, pl.: zoo és származékai. A konkrét változásokról lásd a A szókincs alakulása c. fejezetet!
 4. Egységesítették a főnevek végződését, minden főnévnek -e-re kell végződnie, ezért a más hangra végződő szavakat ennek megfelelően át kellett alakítani, pl.: *pianopiane, *mensumensue, hasonlóan az *-ia, *-ilo, *-ologia végződések is -ie, -ile, -ologie formákra változtak.
 5. A boni ‘jó’ → bone ‘a jó (általában)’, bonu ‘a jó (konkrétan)’, bonum ‘a jó (absztakt kifejezésként)’ alapján szabályos képzésűek a le ‘ő (hn./nn.)’, lu ‘az (konkrét sn.)’, lum ‘az (absztrakt sn.)’ névmások. A N98 meghatározta, hogy amennyiben nem okoz tévedést, félreértést, a le használható a továbbiakban ‘általános harmadik személyű névmás’-ként bármilyen helyzetben.
 6. Megváltozott a melléknevek fokozása is. A N28-ban a középfokot a min és *plu szóval, a felsőfokot pedig *minim és *maxim szóval jelöltük. Ez a N98-ban min és max párosra változott középfokban (a max a spanyol más, illetve a katalán més szavakra hajaz), felsőfokban li min és li max lett. Ez teljesen megfelel az újlatin nyelvekben használt felsőfokú alakok képzésének.
 7. A *sink ‘5’ szót vizuális összetéveszthetősége miatt (megegyezik az angol sink ‘mosogató, mosdó’ szóval) lecserélték a görög eredetű pent szóra (megtalálható pl. az angol pentagon, pentium, pentagram szavakban is).
 8. Az egyik legfontosabb változás az igei végződések kiegészítése egy -r-rel. Az eredeti novialban az ige -a-ra, -e-re, -i-re és -u-ra végződhetett. Ezek a végződések azonban más nyelvtani funkcióknak is végződései: az -a és az -e főnévi végződések, az -i melléknévi végződés, az -u pedig lehet határozói végződés, de a konkrét főnevet is jelöli. Ráadásul ez az -r-rel kiegészített végződés jobban hasonlít az újlatin, valamint a skandináv igevégződésekre is.
 9. A N28 jövő időt jelölő segédszava a *sal volt, a N30-ban ehhez Jespersen hozzáadta a *ve szócskát is, mindkettő teljes jogú nyelvtani elemként használható volt. A N98 projekt ezek helyett bevezette a va segédszót, amely jobban megfelel az újlatin vonalnak, a *sal amúgy is csak a germán nyelvekből ismert. Eredetileg Jespersen is ezt az alakot akarta a N30-ban alkalmazni, de a la va ja ha fa ‘ő nn. már befejezte’ és hasonló kapcsolatok miatt nem tartotta elég szépnek.
 10. Az eddigi segédigék, a did, a va és a vud nem csak igeszerkezetekben használhatók, hanem akár névszói szerkezetekben is, pl.: did bruni hause ‘egy régebben barna ház’ v. ‘egy ház, amely barna volt’. Ezzel együtt bevezettek egy új segédigét, a sta-t, amely valaminek a folyamatos voltát jelöli: me lekter ‘tanulok’ – me sta lekter ‘(épp most) tanulok’.
 11. Változások a képzőknél:
  1. Jespersen két utóképzőt javasolt az absztrakt főnevek képzésére, ezek az -eso és az -itate. Ez utóbbi a kedvezőbb, mivel az -eso végződése -o, amely a hímnemű élőlények jelölésére szolgál. Ezt megváltoztathatnánk *-ese-re, de ez felesleges, mert így két képzőnk lenne ugyanarra a feladatra. Így az *-eso-t többé nem használja a N98. Ugyanekkor az -nt(i) végű absztrakt melléknevek végződése -nse-re változik, míg minden más esetben az -itate használandó.
  2. A főnevek csoportjának jelzésére szolgáló -aro képző nem megfelelő, mert egyrészről könnyen összetéveszthető az -arie és -ari képzőkkel, másrészről az -o végződés a hímnemű főnevek képzője. Ezért a projekt az -aro helyett az -ie képzőt vezette be, melyet a főnevek többes számához kell csatolni: vorde ‘szó’ → vordesie (a *vordaro helyett).
  3. A házassági kapcsolattal létrejövő rokonságot jelző *bo- előképzőt mari-ra cserélték.
  4. Az -u utóképző két különböző funkcióval bírt: az egyik a melléknevekből képzett konkrét főneveket jelölte, a másik az elöljárókból képzett határozókat. A N98 projekt csak az első funkciót tartotta meg az -u képzőnek, míg a másik funkcióra az -im utóképzőt vezették be: in ‘-ba, -be; -ben, -ben’ → inum ‘belül, bent’ (az *inu helyett).
  5. Új képzőt vezettek be a ok kifejezésére: -rez. Így: quirez ‘miért’, tirez ‘ezért’.
  6. Ormótlansága miatt lecserélték a *dis- előképzőt – germán analógia alapján – h-ra (pl. angol here ‘itt’ / there ‘ott’). Ezek alapján: te ‘az’ / he ‘ez’, valamint: tilok / hilok stb.
  7. Lecserélték a franciából származó *-atr utóképzőt – amely más nyelvben nem szerepel – a nemzetközileg is használt -oid képzőre.
  8. Az *-endi és *-indi utóképzőket összevonták egyetlen -ndi képzőbe.
  9. Lecserélték az *-um utóképzőt az -ese képzőre.
 12. A főnévi igenevet jelölő tu szót at-ra módosították. Elöljáróként nem változott.
 13. Mivel az etnikus nyelvek különféle módokon jelölik a tizedeseket és az ezreseket, ezért ezt egységesítették, mégpedig a nemzetközi tudományos formátumnak megfelelően, azaz szóköz választja el az ezres blokkokat, a tizedest pedig ponttal vagy vesszővel is írhatjuk, de egy dokumentumon belül célszerű csak az egyiket használni.

Fontos megemlíteni, hogy a következő néhány alapvető tulajdonság nem változott meg a N28/N30-hoz képest:

 1. A N98 nem használja a C betűt semmilyen N28/N30-beli betű helyettesítésére.
 2. A többes szám első személyű névmás minden esetben nus, tehát nem fogadták el azt a javaslatot, hogy legyen megkülönböztetve egy “befogadó” (inclusive: nus) és egy “kizáró” (exclusive: *mes) alakja is.
 3. Szintén elutasításra került az a javaslat is, mely szerint alternatív formaként a rövid utóképzők teljes alakja is használható legyen, pl.: *quirezon a quirez alak mellett. Tehát csak a rövid alak használható képzőként, viszont melléknévi kifejezésekben a teljes alak használandó, pl.: pro qui rezone.
 4. A valami kezdetét jelző -esk utóképző könnyen összetéveszthető a francia és angol -esque végződéssel, de mivel nincs megfelelő alternatívája, ezért megmaradt a N98-ban is.

Eldöntendő, szabályozatlan kérdések

Fontosabb problémák, amelyekről még nem született döntés (és a projekt alvó fázisa miatt valószínűleg nem is fog, sajnos...):

 1. Nem történt döntés az ortografikus novial adaptációjáról, annak mértékéről.
 2. Nincs konkrét szabály a novial betűk kiejtésére betűzéskor.
 3. Számos helyzetben zavaró, hogy a ch és az sh egyenértékű, mind írásban, mind kiejtésben, fontos lenne szabályozni a használatukat, kiejtésüket, esetlegesen az ehhez kapcsolódó szókincsbeli változásokat is.
 4. Nem történt döntés a PN-ban történt nyelvtani változtatások átvételéről sem.
 5. A novial igerendszere számos esetben homályos, leírásában sok a “mint a forrásnyelvben” hivatkozás, konkrét leírás nélkül. Ennek szabályozása, megfogalmazása is várat magára.
 6. Hasonlóan van két igeképző, a -nse és az -ione, melyeknek jelentése homályos, használatukat szabályozni kellene.
 7. Számos képzési probléma tisztázása várat magára, leginkább a földrajzi nevek esetében, nincs döntés a nagybetűzésről sem a származékok esetében.
 8. Végül, de nem utolsósorban a szókincs teljes felülvizsgálata és esetleges javítása elkezdődött ugyan, de messze van még a befejezéstől...

A szókincs alakulása

A N98-ban a következő, már elfogadott szókincsbeli változások történtek:

 • aeroplaneavie
 • ajiokambianti premie
 • akusarakuzar
 • albumalbume
 • alegoriealegore
 • algebraalgebre
 • alimentarnutrir
 • altriotri
 • amasonaamazona
 • analeyarlibre
 • anatemanseanateme
 • anekteranexar
 • anginaangine
 • angusieanguise
 • apendiseapendixe
 • areaaree
 • arenaarene
 • arlekinoharlekine
 • arpejioarpejie
 • arsenearsenike
 • aspekteraspektar
 • astmaastme
 • asuriazuri
 • balbutiarstamrar
 • bambubambue
 • baptisarbaptizar
 • baptisonomebaptinome
 • basarebazare
 • beargapar
 • beladonabeladone
 • bensinebenzine
 • bereteberee
 • bigamiebigame
 • bisaribizari
 • bivakebivuake
 • blanki signature → (törölve)
 • blatekukarache
 • boaboe
 • borseburse
 • bosekestete
 • botanikarbotanizar
 • botanikebotanie
 • boyebuye
 • bravo!brave!
 • bronsebronze
 • bruisarbruir
 • burgeseburjue
 • buroburoe
 • cheloviolonchele
 • chimpansechimpanze
 • gaineespade-kovre
 • galagale
 • gardeniagardenie
 • gaselegazele
 • gayifelisi, homosexuali
 • genugenue
 • geodesiageodesie
 • geognosia → (törölve)
 • geraniumgeranie
 • gerundium → (törölve)
 • girlande → (törölve)
 • glotisglote
 • gnostikignosti
 • gnugnue
 • gradugrade
 • grasigrasosi
 • gratitudedankanse
 • horisontehorizonte
 • jirafegirafe
 • maisemaize
 • naftanafte
 • narkosenarkote
 • natron → (törölve)
 • negreafrikanide
 • nexusnexue
 • nigrum → (törölve)
 • nihilnulum
 • nirvananirvane
 • nobilitenobile
 • nukleusnuklee
 • numeratornumeratore
 • organisaorganizar
 • pisepize
 • rasarazar
 • sebrazebre
 • senitezenite
 • serozero
 • sigsagazigzagar
 • sinkpent
 • sinkezinke
 • sitarezitere
 • sodiakezodiake
 • sonezone
 • sunesole
 • trueorifise

N30-as szavak, amelyeket már elfogadtak, de maradtak eredeti alakjukban:

 • afekter
 • agle
 • aklimatar
 • akusative
 • ambitione
 • amidonar
 • analisar
 • arkitekte
 • bushele
 • gelatine
 • girafe
 • guere

Megbeszélés alatt álló szavak, még nem lettek elfogadva, esetleges javaslatokkal:

 • abortaraborter
 • absolut
 • adoptaradopter
 • afrankar
 • after
 • agnostikiagnosti
 • akompanarakompanir, akompaniar
 • alibialibe, alibie
 • amusaramuzar
 • base/basi
 • basunebasone
 • bloke
 • bruto
 • chek(h)etch-
 • gasonegrasne, grasone
 • generale
 • genre/genusgene, genuse, genre??
 • gluta
 • goutegutmalade, gikte
 • grape
 • gremie
 • guanoguane??
 • narde
 • natriumnatrie, natriume
 • svabre
 • svane
 • svimar
 • vare
 • vidue
 • yareanue

Számos földrajzi helyekkel kapcsolatos szó problémás:

 • Afrika
 • Albane
 • Alsasia
 • Amerika
 • Argentina
 • Armene
 • Asia
 • Asire
 • Australia
 • angli
 • arabe
 • Brasilia
 • Britania
 • bavare
 • belgi
 • bohemi
 • bretone
 • bulgare
 • China
 • chek(h)e
 • germani
 • goti
 • grek
 • Nederlande
 • normande
 • norvegi
 • suede
 • suise

Elfogadott új szavak:

 • enzime = enzim
 • webe = web
 • zebue = zebu
 • zele = hév, buzgóság
 • zepeline = léghajó
 • zigote = zigóta
 • zigurate = zikkurat
 • zipar = összetömörít, becsomagol, zippel
 • zirkone = cirkón
 • zirkoniume = cirkónium
 • zukine = zucchini

Javasolt új szavak, származékok és jelentésük:

 • robar = rabolni
 • prohibir = tiltani
 • employeskar = alkalmazni (munkatársként)
 • enmachinar = begépelni
 • machineskripter = írógép
 • enretar = feltölteni
 • enretat/inreti = online
 • elijibili = megfelelő
 • sursalarie = bónusz, extra fizetés, jutalom
 • humoraje-fine = poén, csattanó
 • kustomad = múltbeli szokás, állapot kifejezése, l. angol used to
 • efortar = próbálni
 • vexar = zavar
 • nomine = főnév
 • standanse = állapot
 • nunifikar = frissíteni
 • posiblizar = valószínűsíteni
 • maxhomizat = zsúfolt
 • spatie vadaje = úrutazás
 • aptitem = pont jókor
 • aptigrad = inkább
 • otrilok = máshol
 • seteritem = örökké
 • tal tilim, tal bon = “eddig rendben van”
 • seterim = apropó
 • postular = kötelező

A Novial Lexike szóállományának felülvizsgálata elkezdődött, de egyelőre nincs teljes mértékben készen, ezért ennek ismertetésétől itt most eltekintünk.


Lábjegyzetek

1 A Novial '98 projekt oldala a < http://www.blahedo.org/novial/novial98.html > címen található.

2 Mindkét itt említett mű megtalálható oldalunkon.