Reformok

 

A Novial Pro projekt1

A Novial Pro projekt szintén egy megmozdulás a novial újraélesztésért és továbbfejlesztéséért. Ez a projekt is az 1928-as és 1930-as nyelvállapotot tekinti alapnak.

A projekt a ’90-es évek végén tevékenykedett, vezetője Marcos Franco volt, jelenleg ez is alvó projektnek tűnik...

A projekt a következő változásokat hozta az N28/N30-hoz képest:

 1. A NP bevezette a C (csak e és i előtt), a W és a Z betűket az ábécébe. Pontos kiejtésük egyelőre szabályozatlan, de a c és z [s]-ként történő ejtésük mindenhol megfelelő, a w kiejtése pedig megfelel az angol w-nek [w].
 2. Az eredeti novialnak négy igevégződése volt (-a, *-e, *-i, *-u), ezt egyetlenben (-a) egységesítették, a régi *-e végződést -a-ra cserélték, a régi *-i és *-u végződéshez pedig hozzáfűzték az -a-t, pl.: *telefonatelefona, *lektelekta, *volivolia, *distribudistribua.
 3. Az ige végződése többé nem része a szótőnek. Ez az eredeti novialban flexibilitást adott, amire a NP-ban már nincs szükség.
 4. A főnévi igenév jele az -ar végződés, mely az új tőhöz járul, pl.: telefonar, lektar, voliar, distribuar.
 5. A múlt idő végződése az eredeti novialban a *-d volt, ezt most felváltotta az -ed végződés, ami már az új szótőhöz járul, pl.: *telefonadtelefoned, *lektedlekted, *volidvolied, *distribuddistribued.
 6. A jövő idő kifejezése a *sal / *ve páros helyett a wil szócskával történik.
 7. A felszólító mód jele a NP-ban az -u.
 8. A főneveknél nemet jelölő *-a és *-o végződés megszűnt, helyettük az -in- és -ul- utóképzők használandóak.
 9. A főnevek általános jelentésű végződése az -e maradt, de az eredeti novial *-um végződését (semlegesnem, “nem megszemélyesített főnév”) a NP -o-ra cserélte: bono ‘jóság’. Ugyanez a névmásoknál is érvényesül, az -e végződés általában élőre, míg az -o nem élőre vonatkozik, pl.: totes ‘mindenki’ / totos ‘minden’, otre ‘más (személy)’ / otro ‘más (dolog)’, nule ‘senki’ / nulo ‘semmi’, que ‘ki / quo‘mi’.
 10. A *-(t)ion, *-(t)ivi, *-(t)ore, *-(t)uro igeképzők -atione, -ativi, -atore, -aturo képzőkké változtak, melyek az ige új tövéhez kapcsolódnak. Ezzel együtt Jespersen kapcsolódó szabályai is érvényüket veszítették.
 11. Az igéből végződéscserével történő főnévképzés (az igevégződés *-o-ra cserélésével) nincs meg a NP-ban.
 12. A melléknév -i végződése nem opcionális, nem hagyható el, ellentétben a főnevek végződésével, de ott is csak akkor, ha nem okoz zavart (pl. doktor).
 13. A birtokos eset *-n végződése nem létezik a NP-ban, helyette a de elöljáró használatos. A birtokos névmások -i-vel képződnek a személyes névmásokból, pl.: lelei, vuvui; quoquoi, nulenulei stb.

Más esetekben a nyelvtan megegyezik a N28-ban megadottakkal.


Lábjegyzetek

1 A Novial Pro projekt oldala a < http://www.xente.mundo-r.com/utl/npro/npro.htm > címen található.